Control de la sílice

cristal·lina respirable.

 

SCR Control és un sistema d’Indústria 4.0 que permet el monitoratge de la pols en suspensió, per a al seu torn registrar la concentració de Sílice Cristal·lina respirable sobre la base d’una estimació usant com a valors de referència els mesuraments reglamentaris realitzats per la companyia de prevenció de riscos laborals.

Es tracta de producte creat per a qualsevol indústria que en el seu procés de fabricació empri i necessiti controlar els nivells de Sílice Cristal·lina Respirable en l’ambient.

SCR Control es compon d’equips per al mesurament de pols en suspensió (punts de mesurament), i una aplicació informàtica que s’encarrega de monitorar els valors de PM1, PM2,5, PM4 i PM10 en una base de dades.

Es tracta d’un sistema plug and play. La pàgina web permet realitzar el seguiment de manera ininterrompuda de la SCR d’una manera realment senzilla.

Característiques tècniques

Control precís de partícules contaminants per al medi ambient

Detector de partícules amb dispersió de llum
basada en làser, totalment calibrat amb sortides
pm1, pm2,5, pm4 i pm10.

Autoneteja automàtica amb freqüència
programable des de la pàgina web.

Rang de temperatura d’operació de
-10 °C a 60 °C

Balisa lluminosa per a avisar de situacions anòmales fàcilment configurable des de la pàgina
web.

Possibles ampliacions

ALTRES MESURAMENTS: TEMPERATURA, HUMITAT, …

POSSIBILITAT D'AFEGIR VIDEOENREGISTRAMENT D'ESDEVENIMENTS.

Confien en nosaltres

Software SCR Control

N

Eina imprescindible per al departament de prevenció, per a portar
un seguiment 365 dies a l’any dels nivells de SCR en els diferents llocs
de treball..

N

Permet la visualització de la informació de manera gràfica

N

Enviament d’alarmes per e-mail i/o per Telegram

Contacta

amb un enginyer